SoftNet Sistem

Primer ugovora koji se odnosi isključivo na privatne korisnike …

UGOVOR O PRUŽANJU INTERNET USLUGA br._____

Sklopljen između: Internet servis provajdera  SoftNet sistem d.o.o., Bela Crkva, Karadjordjeva br.3,

u daljem tekstu PROVAJDER i

Ime i prezime:____________________________________________

Datum rođenja:__________________________________________

Broj lične karte:__________________________________________

JMBG:__________________________________________________

Kontakt telefon:___________________________________________

Adresa stanovanja:___________________________________________

u daljem tekstu KORISNIK.

Član 1.

Predmet Ugovora

 

Predmet Ugovora je korišćenje Internet servisa  i  priključenje Korisnika na jednu od tačaka LAN, WLAN ­ Internet provajdera. Ugovor se sklapa na određeni period od 24 meseca između Korisnika i Provajdera počevši od datuma sklapanja istog.

Mesečne obaveze korisnika prema provajderu počinju danom uspostavljanja potpune funkcionalnosti Internet servisa, odnosno otvaranjem korisničkog naloga.

Odabrani paket Internet usluge je:     _____________________________________

 

Član 2.

Obaveze Provajdera

 

Provajder se obavezuje da će u prostorijama Korisnika  instalirati adekvatnu opremu, i priključiti Korisnika na svoju Internet mrežu. Sva ugrađena oprema po isteku 24 meseca ostaje vlasništvo provajdera. Provajder garantuje ispravnost ugrađene opreme u roku od 12 meseci od dana ugradnje,  garanciji ne podležu Adapteri.

Provajder će podesiti ugrađenu opremu za ispravno korišćenje Interneta. Sva naknadna podešavanja na poziv Korisnika se naplaćuju prema važećem cenovniku Provajdera.

Provajder će kontinuirano u vremenu od 00 do 24 časa 365 dana u godini omogućiti korisniku korišćenje Internet servisasa dostupnoscu 99% vremena.

Provajder se takođe obavezuje da će Korisniku otvoriti jednu ili više e-mail adresa, u zavisnosti od zakupljene vrste usluge. Navedena brzina protoka nije zagarantovana, vec maksimalna brzina koju korisnik moze da ostvari u zavisnosti od izabrane pretplate.

Provajder će naplaćivati svoje usluge prema važećem cenovniku koji je javno dostupan na adresi https://softnetsistem.rs/cenovnik/internet/. Cene u ovom cenovniku se mogu menjati shodno uslovima tržišta. Ukoliko pruženi servisi ne budu dostupni više od 5% vremena mesečno, Provajder se obavezuje da će izvrši produženje pretplate Korisniku usluga, srazmerno vremenu neaktivnosti istih.

Provajder se obavezuje da će po prijavi kvara, u najkraćem mogućem roku  izaći na teren, i ukoliko bude tehničkih mogućnosti, otkloniti kvar.

Provajder se obavezuje da nakon zaključivanja ugovora obezbedi Korisniku pristup i uvid u ostvareni saobraćaj, vreme trajanja korisničkog naloga, plaćene račune, izmenu pristupnih lozinki na adresi http://62.240.14.38/radiusmanager/user.php

Provajder se obavezuje da Korisniku za svaki mesec trajanja ugovora izda račun sa detaljnim specifikacijama izvršenih usluga.

Provajder se obavezuje da će podatke o ličnosti učiniti nedostupnim za treće lice osim ako za uvid u iste ne postoji sudski nalog od merodavnih državnih organa.

 

 

Član 3.

Obaveze Korisnika

 

Korisnik je dužan da po potpisivanju ovog Ugovora plati dogovorenu naknadu za izvođenje instalacije i naknadu za korišćenje Internet usluga koja je definisana u cenovniku. U trenutku sklapanja ovog Ugovora, Provajder će u dogovorenom roku pristupiti povezivanju Korisnika na svoju mrežu.

Korisnik će po isteku pretplate biti automatski isključen sa mreže.

Ukoliko Korisnik smatra da obračunati utrošak nije bio ispravan, potrebno je da kontaktira službu naplate Provajdera najkasnije 7 dana od dana pojave nepravilnosti, kako bi se eventualna greška ispravila.

Zahtevi treba da sadrže sve raspoložive informacije koje ukazuju na eventualnu grešku.

Korisnik se takođe obavezuje da neće činiti ono što se po odredbama ovog Ugovora smatra ne dozvoljenim ponašanjem Korisnika na mreži.

Ukoliko Korisnik ne bude poštovao odredbe Ugovora vezane za plaćanje provajder će u roku od 45 dana demontirati instaliranu opremu, a ostatak obaveza iz Ugovora provajder će naplatiti sudski putem, bez prava korisnika na žalbu.

Korisnik se obavezuje da prilikom losih vremenskih uslova iskljuci sve kablove iz racunara, kako strujne tako i kablove koji dovode internet do racunara.

Član 4.

Trajanje i prestanak ugovora

 

Trajanje ugovora određeno je članom 1.

Viša sila, oslobađa ugovorne strane od odgovornosti, pod uslovom pismenog obaveštenja drugoj strani u roku od 5 dana od dana nastupanja slučaja više sile. Ako viša sila traje duže od 3 meseca, svaka strana ima pravo da raskine Ugovor u pismenoj formi, a strane ne mogu tražiti naknadu štete za neispunjenje Ugovora tokom trajanja više sile. Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti nastale nezavisno od volje i van kontrole ugovorenih strana, a kao što su: rat, poplava, zemljotres i sl. Ugovor ostaje važeći i u slučaju prebacivanja korisnika na mrežu drugog internet operatera pod istim ugovornim uslovima.

U slučaju isteka ugovornog roka, a kada Korisnik nije obavestio provajdera pismenim putem da ne želi produženje istog, smatra se da se važnost ugovora produžuje za isti vremenski rok na koji je prethodno potpisan.

Član 5.

Cena servisa i način plaćanja

 

Korisnik je obavezan da uredno i blagovremeno, u roku, plaća mesečnu pretplatu za korišćenje usluga odabranog paketa Internet servisa i to u kontinuitetu 24 meseca od dana sklapanja ugovora. Korisnik ima pravo da menja pretplatu ali nema pravo da izabere paket čiji je iznos manji od prethodno ugovorene cene.

U slučaju da Korisnik u roku ne izmiri dugovanje, provajder ima pravo da u skladu sa pozitivnopravnim propisima i Opštim uslovima za pružanje usluga ograniči ili ukine privremeno ili trajno korišćenje usluge, kao i da na neizmireni deo potraživanja zaračuna zakonsku zateznu kamatu. Internet servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da ga plaća svakog meseca u narednih 24 meseci u  skladu sa važećim cenovnikom provajdera, Otkazni rok ovog ugovora je 1 mesec i u slucaju otkaza korisnik je obavezan da vrati provajderu instaliranu opremu ili da plati njenu punu cenu koja je bila aktuelna u trenutku sklapanja ovog Ugovora.Takodje korisnik je obavezan da plati preostali deo pretplata za internet do isteka ugovora. Korisnik ima pravo da parkira pretplatu u trajanju od 2 meseca u toku 24 meseci slanjem mail-a na office@softnetsistem.rs ili pozivom našeg call centra. Parkiranje se vrši najkasnije do 20. u mesecu i naplaćuje se prema aktuelnom cenovniku provajdera. Ugovor se automatski produžava za vreme parkiranja pretplate.

Član 6.

Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Ponašanje Korisnika smatraće se ne dozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima RS, međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder. Ponašanje Korisnika smatraće se ne dozvoljenim ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup, vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske i intelektualne svojine, vrši delo ne lojalne konkurencije i drugo. Ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava, ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača, ukoliko se njime vrši povreda Ugovora, Konvencija preporuka u oblasti telekomunikacionog prava, kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja ovog Ugovora prihvatio Provajder.

Neka od ponašanja koja se prema prihvaćenom Kodeksu smatraju ne dozvoljenim su:

 1. Distribucija ne zatraženih e-mail poruka putem elektronske pošte ili Usenet konferencija;
 2. Korišćenje servisa za ne ovlašćeni pristup ili zadobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu;
 3. Spam-ovanje Servera putem slanja istovetnih nezatraženih poruka na veliki broj adresa na internetu;
 4. Ugrožavanje nesmetanog korišćenja servisa od strane drugih Korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada mreže Provajdera ili bilo koje druge mreže ili dela Interneta;
 5. Slanje ili prosleđivanje dobrotvornih zahteva, peticija, lančanih pisama, kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, sem na mesta predviđena za takav vid oglašavanja;
 6. Distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

 

Član 7.

Prava Provajdera kada se Korisnik ponaša na nedozvoljen način

 

Ukoliko po svojoj oceni zaključi da se Korisnik u korišćenju internet servisa ponaša na ne dozvoljen način, Provajder ima pravo da Korisniku ukine pravo korišćenja servisa. Ocena Provajdera o ne dozvoljenom ponašanju Korisnika smatraće se osnovanom onda kad postoji razumna sumnja u pogledu ne dozvoljenog ponašanja Korisnika u smislu člana 6. ovog Ugovora.

Član 8.

Izmena cenovnika

Provajder zadržava pravo da jednostrano izmeni cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika po ovom Ugovoru. Izmene Cenovnika ne odnose se na period koji je Korisnik obezbedio svojim prethodnim avansnim uplatama.

Član 9.

Ograničenje odgovornosti Provajdera

Provajder ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče. Provajder ne odgovara za pravilno funkcionisanje linija zakupljenih od svojih nadprovajdera. Ukoliko do problema u radu ovih linija dođe iz razloga na koje Provajder ne može da utiče (viša sila, odgovornost nadprovajdera i sl.) Provajder nije odgovoran za prekide u radu nastale usled nestanka električne energije na delu infrastrukture između Korisnika i Provajdera. Ukoliko Korisnik sam izvrši ugradnju opreme, provajder ne garantuje za istu. Provajder ne odgovara za eventualne pojave smetnji u radu bežičnog interneta. Provajder ne odgovara za štetu koju Korisnik ne dozvoljenim ponašanjem učini trećim licima. Provajder ne odgovara za štetu koju Korisnik ne odgovornim ili ne stručnim ponašanjem učini na instaliranoj opremi. Provajder ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju na Internetu izvrši treće lice. Provajder ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta. Provajder ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede Korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu. Provajder ne garantuje da datoteke snimljene sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. Provajder nije odgovoran za, na taj način, načinjenu štetu Provajder nije odgovoran za pravilno funkionisanje računara Korisnika niti za održavanje ili pravilno funkcionisanje operativnog sistema korisnika. Provajder nije dužan da vrši obuku Korisnika za korišćenje interneta. Provajder ne odgovara za štetu nanetu Korisniku eventualnim prekidom internet usluga.

Ukoliko Korisnik koristi opremu na 2.4 Ghz, provajder ne garantuje da će korisnik sa tom opremom moći da u potpunosti iskoristi kapacitete koje nude nove i sve brže tehnologije.

Početkom kvara se smatra trenutak, kada je korisnik obavestio tehničku podršku o problemu koji je nastao.

Ukoliko terenska ekipa utvrdi da je do kvara došlo usled nepravilnog rukovanja opremom, ili neispravnosti korisnikovog računara, korisnik plaća troškove izlaska na teren, po važećem cenovniku koji je javno dostupan na adresi https://softnetsistem.rs/cenovnik/internet/.

Član 10.

Prekid veze s Internetom usled održavanja mreže Provajdera

Provajder ne odgovara za prekid veze svog Servera sa Internetom ako taj prekid nastupi kao posledica radova Provajdera na infrastrukturi svoje mreže ili čvorišta, pod uslovom da prekid ne traje duže od 24 časa neprekidno. O eventualnim radovima na mreži korisnici će biti obavešteni preko naše WEB strane: http://www.softnetsistem.com

 

Član 11.

Isključiva odgovornost KorisInika za nedozvoljeno ponašanje

Korisnik isključivo krivično, građanski, na bilo koji drugi način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

Član 12.

Komunikacija Između Provajdera i Korisnika

Komunikacija ili obaveštavanja ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se slanjem obaveštenja putem elektronske pošte i isticanjem obaveštenja na WEB stranici Provajdera https://www.softnetsistem.rs ili na telefon: 013/852-830 svakog radnog  dana, subotom od 08.00h do 20.00h. Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom, dostavljeno Korisniku onog dana kada je isto isporučeno u njegov mailbox kod Provajdera. Mailbox-om kod Provajdera se, u smislu ovog Ugovora, smatra prostor hard diska,  odnosno memorije računara Provajdera, koji je rezervisan za čuvanje prispelih poruka elektronske pošte određenog Korisnika, do koga Korisnik može doći i prispele poruke preneti na svoj računar u svako doba. Vrsta tehničke podrške zavisi od vrste paketa koji je korisnik zakupio. Detaljne informacije o paketima usluga i tehničku podršku korisnik može dobiti na sajtu Provajdera http://www. softnetsistem.rs ili na telefon: 013/852-830 svakog radnog  dana, subotom od 08.00h do 20.00h .

Postupanje sa podacima o Ličnosti …

KORISNIK je obavezan da dostavi SOFTNETU tačne i potpune podatke, a naročito ime i prezime, adresu stanovanja/adresu za prijem pošte, važeću elektronsku adresu, matični broj, odnosno naziv, sedište, PIB, podatke o licu ovlašćenom za zastupanje, ime kontakt osobe, broj telefona i da u slučaju promene ovih podataka neodložno obavesti nadležnu službu SOFTNET o tome.

SoftNet može predati podatke o ličnosti trećem licu na određeno vreme i na osnovu zahteva suda ako je to neophodno radi vođenja krivčnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

SOFTNET će prikupiti, koristiti i čuvati, odnosno na drugi način obraditi sve podatke o KORISNIKU, navedene odnosno sadržane u Ugovoru, kao i ostalim obrascima koji čine prilog/sastavni deo ugovora, u meri u kojoj je to potrebno za realizaciju Ugovora.

Potpisivanjem Ugovora, KORISNIK potvrđuje da je upoznat sa svrhom obrade podataka te da je dao saglasnost i prihvatio da SOFTNET podatke o KORISNIKU može:

 1. učiniti dostupnim vlasniku programa u cilju vođenja evidencija vezanih za izvršenje ugovora i za potrebe istraživanja tržišta, u meri potrebnoj da se ova svrha ostvari, nezavisno od načina prijema programa;
 2. prikupljene i/ili obrađene podatke koristiti radi sprovođenja anketa o ponudi i kvalitetu usluga kod svojih KORISNIKA;
 3. prikupljene i obrađene podatke učiniti dostupnim krajnjim nosiocima prava, bez prenosa podataka krajnjim nosiocima prava i u slučaju da program prima putem Interneta, u meri u kojoj je to potrebno radi vođenja evidencija u cilju izvršenja ugovornih obaveza;
 4. u slučaju neizvršenja obaveza po ovom Ugovoru u celosti i kako glase, SOFTNET može podatke o KORISNIKU ustupiti trećem licu radi naplate potraživanja, odnosno radi izvršenja drugih preuzetih obaveza KORISNIKA po ovom Ugovoru;
 5. vršiti na osnovu podataka o KORISNIKU proveru kreditne sposobnosti KORISNIKA.

Član 13.

Promena odredaba Ugovora

Provajder zadržava pravo da promeni pojedine odredbe ovog Ugovora. Provajder se obavezuje da će o promenama odredbi  ugovora obavestiti ugovorenu stranu najmanje 30 dana unapred.

Član 14.

Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana za sebe zadržava po jedan primerak i saglasna je sa svim odredbama ovog ugovora.

Ugovor je sklopljen u ___________________________

dana _____________________________

i primenjuje se od _______________________  godine.

Za Provajdera                                                                                Za Korisnika

_____________________________                             _____________________________