SoftNet Sistem

Opšti uslovi ugovora za privatne i poslovne korisnike … Molimo Vas da pročitate ..

 Uvodne napomene

Preduslov za korišćenje svih usluga koje nudi SOFTNET, predstavlja priključenje na komunikacionu mrežu SOFTNET-a, koja predstavlja platformu za pružanje svih ostalih Usluga elektronskih komunikacija (u daljem tekstu: Usluga).

Priključenje na komunikacionu mrežu SOFTNET-a može se izvršiti ukoliko za to postoje tehnički preduslovi.

KORISNIK je u obavezi da za korišćenje Usluge plaća sve naknade u skladu sa Cenovnikom SOFTNET-a, a pod uslovima iz zaključenog ugovora sa pristupnicom.

 Ispitivanje tehničkih mogućnosti za povezivanje na lokaciji korisnika…

SOFTNET se obavezuje da će, na zahtev KORISNIK-a u što kraćem roku i o svom trošku, organizovati ispitivanje tehničkih mogućnosti povezivanja KORISNIKA na mrežu SOFTNET-a. Ispitivanje tehničkih mogućnosti podrazumeva merenje signala od lokacije KORISNIKA do najbliže tačke povezivanja na mrežu SOFTNET-a.

Ukoliko tehničko osoblje SOFTNET-a utvrdi da je gubitak paketa veći od 5%, KORISNIK će biti obavešten i samo uz pismenu saglasnost KORISNIK-a SOFTNET će pristati da KORISNIK-a poveže na mrežu SOFTNET-a, u kom slučaju će odgovornost za nesmetan rad na mreži biti isključivo na KORISNIKU.

 Instalacija i montaža opreme, uređaja i svega što je potrebno …

Lica ovlašćena od SOFTNET su jedina ovlašćena da manipulišu opremom, montiraju je, servisiraju i vrše bilo koje druge radnje u vezi sa opremom. Ukoliko je oprema u vlasništvu SOFTNET, svakim neovlašćenim kontaktom sa opremom, KORISNIK gubi pravo da bez dodatne nadoknade zatraži servisiranje ili zamenu. Ukoliko je oprema u vlasništvu korisnika, SOFTNET neće i ne može snositi odgovornost za gubitak garancije prilikom manipulacije opremom ukoliko je KORISNIK to zahtevao.

Ugovor o korišćenju usluga …

Zaključenjem Ugovora, KORISNIK stiče pravo da bude priključen na mrežu SOFTNET-a i da koristi ugovorene Usluge za period važenja ovog Ugovora za jedan ili više uređaja (u zavisnosti od vrste Usluga) koji su u posedu KORISNIKA i na lokaciji kod KORISNIKA.

Spisak ugovorenih Usluga koje su predmet Ugovora, podaci o korisničkom nalogu, minimalno trajanje ugovorne obaveze kao i drugi bitni podaci za korišćenja Usluga definisani su na Pristupnici koja čini sastavni deo ugovora, dok je cena ugovorenih Usluga navedena u Cenovniku ili akcijskoj ponudi, koji takođe čine sastavni deo Ugovora. Ukoliko SOFTNET KORISNIKU ustupa opremu na korišćenje, specifikacija izdate opreme biće navedena na Reversu koji je sastavni deo ugovora.

KORISNIK može u toku trajanja zaključenog Ugovora da izvrši promenu prvobitno izabranih Usluga, na način koji je propisan u Opštim uslovima. Izmenom ugovorenih Usluga ne može se smanjiti prvobitno ugovoreno minimalno trajanje ugovorne obaveze.

U ugovorima koje je SOFTNET zaključio sa korisnicima pre stupanja na snagu ovih Opštih uslova, odnosno, ukoliko je postojećim Ugovorom minimalno trajanje ugovorne obaveze definisano različito/na drugačiji način u odnosu na odredbe kojima se isto reguliše ovim Opštim uslovima, minimalnim trajanjem ugovorne obaveze smatraće se prvi period na koji je navedeni Ugovor zaključen.

SOFTNET zadržava pravo izmene Opštih uslova, Cenovnika, Akcijskih ponuda i načina tarifiranja.

U slučaju promene Opštih uslova ili Cenovnika, SOFTNET će o tome obavestiti Korisnika 30 dana unapred, objavom na svojoj Internet strani ili putem elektronske pošte.

KORISNIK se obavezuje da će prava po ovom Ugovoru koristiti isključivo za sopstvene potrebe a ne u komercijalne svrhe. Pravo stečeno na osnovu ovog Ugovora ne može se prenositi na treća lica bez saglasnosti SOFTNET.

 Korišćenje mrežnih komunikacionih sistema …

KORISNIK je dužan da komunikacionu mrežu i prateće sisteme koristi u skladu sa obavezama koje proizilaze iz zaključenog ugovora.

Pored okolnosti definisanih Ugovorom sa KORISNIKOM, SOFTNET ne odgovara niti za:

 1. Zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče;
 2. Prekide u radu koji su posledica nestanka električne energije na delu infrastrukture, slučajeve koji se smatraju višom silom, kao i prekide koji nastupe usled drugih razloga na koje SOFTNET ne može objektivno da utiče;
 3. Štetu koju KORISNIK svojim nedozvoljenim ponašanjem učini sebi ili trećim licima;
 4. Povredu prava na privatnost i sigurnost koju na Internetu prema KORISNIKU izvrši treće lice;
 5. Sigurnost i tačnost informacija koje KORISNIK razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta;
 6. Štetu koja nastane za KORISNIKA ili treće lice usled povrede KORISNIKOVE obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu;
 7. Štetu nastalu udarom groma ili drugim prirodnim pojavama na objektu korisnika;
 8. Prekid signala, ukoliko taj prekid nastupi kao posledica radova na infrastrukturi mreže SOFTNET, o kojima je KORISNIK blagovremeno obavešten;
 9. Tehničke smetnje koje mogu nastati ukoliko KORISNIK ne prihvati sve ili pojedine preporuke SOFTNET.

SOFTNET se odriče odgovornosti za postojanje nekog od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine u datotekama snimljenim sa Interneta. Za sprovođenje predviđenih procedura i provera u cilju zaštite od opisanih programa, odgovoran je isključivo KORISNIK, a SOFTNET nije odgovoran za štetu koja eventualno bude pričinjena na takav način.

Ukoliko iz napred navedenih razloga usledi prekid pružanja Usluga, SOFTNET ne odgovara za štetu koja nastupi po KORISNIKA.

Za svoje nedozvoljeno ponašanje, pred nadležnim organima (krivično, materijalno ili na bilo koji drugi način), odgovara isključivo KORISNIK.

Takođe, KORISNIK odgovara SOFTNET za svaku materijalnu i nematerijalnu štetu, koja nastane kao posledica njegovog nedozvoljenog ponašanja.

Ponašanje KORISNIKA koje se ima smatrati nedozvoljenim je svako ponašanje koje je suprotno imperativnim propisima Republike Srbije i međunarodnom pravu kao i zaključenim ugovorima i konvencijama te važećim preporukama, kodeksima koji se odnose na korišćenje Interneta, računara i računarskih mreža.

Naročito se ima smatrati nedozvoljenim ponašanje kojim se vrši krivično delo, privredni prestup, povreda autorskog prava i prava industrijske i intelektualne svojine, vrši delo nelojalne konkurencije, ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava, ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača, ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava, kao i kodeksa ponašanja na Internetu.

Sledeća ponašanja su neka od onih koja se, prema prihvaćenom kodeksu, smatraju nedozvoljenim:

 1. Korišćenje servisa, odnosno ugovorene usluge Interneta SOFTNET za neovlašćen pristup ili za dobijanje kontrole nad drugim sistemima na lokalnoj mreži i Internetu;
 2. Ugrožavanje nesmetanog korišćenja servisa od strane drugih korisnika;
 3. Ugrožavanje nesmetanog rada mreže SOFTNET ili bilo kog drugog dela Interneta;
 4. Distribucija malicioznog sadržaja, virusa ili drugih programa sa destruktivnim osobinama;
 5. Narušavanje privatnosti ostalih KORISNIKA Interneta SOFTNET ili Interneta uopšte;
 6. Neovlašćena promena zadate IP adrese ili MAC adrese mreznog uredjaja;
 7. Distribucija nepoželjnih e-mail poruka putem elektronske pošte ili usenet konferencija (spam);
 8. Slanje ili prosleđivanje dobrotvornih zahteva, peticija, lančanih pisama, kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, sem na mesta predviđena za takav vid oglašavanja.

Ukoliko SOFTNET zaključi da KORISNIK prilikom korišćenja Usluga primenjuje nedozvoljeno ponašanje, ima pravo da KORISNIKU ukine pravo korišćenja Usluga i to: privremeno, na određeni vremenski rok ili za stalno, tako što će raskinuti postojeći Ugovor uz pismeno obaveštenje KORISNIKU koji odgovara za svu pričinjenu štetu. U opisanom slučaju SOFTNET ima pravo da podatke o KORISNIKU i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid nadležnim sudskim i izvršnim organima, kao i zainteresovanim licima, a po nalogu navedenih organa.

U slučajevima slanja neželjene pošte, štetnih sadržaja i povrede prava intelektualne svojine od strane KORISNIKA, SOFTNET će uputiti pisano upozorenje (e-mail) KORISNIKU. Ukoliko KORISNIK nastavi sa slanjem neželjene pošte, štetnih sadržaja i povredama prava intelektualne svojine, SOFTNET može postupiti na način iz prethodnog stava.

Ocena SOFTNET da je učinjeno nedozvoljeno ponašanje od strane KORISNIKA smatraće se opravdanom u slučaju postojanja razumne sumnje u pogledu nedozvoljenog ponašanja KORISNIKA u smislu odredabi ovih Opštih uslova.

 Tehnička podrška …

SOFTNET se obavezuje da pruži odgovarajuću tehničku podršku KORISNIKU. Pod nadležnost SOFTNET spadaju svi problemi koji se odnose na komunikacionu mrežu SOFTNET i infrastrukturu koja je u direktnom vlasništvu SOFTNET, ali ne i globalne mreže INTERNET niti same mreže kod KORISNIKA.

KORISNIK tehničku podršku može kontaktirati putem telefona 013/852-830 u periodu od 09h-17h. KORISNIK podršku može zahtevati i putem e-maila office@softnetsistem.com.

Svaki problem koji je prouzrokovan nepažnjom ili nestručnim delovanjem KORISNIK- a, bilo da je u pitanju virus, trojanac ili bilo koji drugi faktor, nije i neće biti odgovornost SOFTNET niti će SOFTNET pružati tehničku podršku ili savete bez dodatne nadoknade. SOFTNET zadržava pravo da svaku uslugu koja ne spada u odgovornost SOFTNET dodatno naplati KORISNIKU shodno važećem Cenovniku. Potpisivanjem ugovora, KORISNIK potvrđuje da je saglasan sa navedenim.

Intervencije kod KORISNIKA …

SOFTNET zadržava svako pravo da na osnovu date situacije i sopstvene procene, KORISNIKU naplati svaki izlazak na teren u skladu sa zvaničnim Cenovnikom SOFTNET.

Poštanski troškovi …

Ukoliko je, shodno vrsti usluge/paketa, ugovoreno da SOFTNET Korisniku dostavi uređaj ili opremu na kućnu adresu, poštanske troškove isporuke snosi Korisnik.

Navedene troškove Korisnik neće snositi ukoliko uređaj ili opremu preuzme u sedištu SOFTNET ili u poslovnici.

Prioriteti …

U zavisnosti od vrste odabrane Usluge, KORISNIK može imati manji ili veći prioritet kada je u pitanju tehnička podrška ili intervencije kod KORISNIK-a. Paketi Usluga definisani su zvaničnim cenovnikom sa kojim je KORISNIK upoznat i KORISNIK u potpunosti prihvata činjenice koje proizilaze iz ovog dokumenta. Paketi sa najvećom cenom i garantovanim protokom imaju najveći prioritet kada su u pitanju tehnička podrška, intervencije na terenu kao i sam protok paketa kroz računarsku mrežu SOFTNET.

 Brzina protoka …

Prilikom potpisivanja pristupnice, KORISNIK je dužan da se opredeli za određenu vrstu i tip Usluge. Paketi usluga, između ostalog, razlikuju se i po brzini protoka podataka. KORISNIK prihvata činjenicu da brzina protoka odabrane Usluge ne znači da će KORISNIK u svakom trenutku imati tu brzinu protoka, već da je to maksimalna brzina koja može varirati, sa tim u vezi KORISNIK neće i ne može smatrati SOFTNET odgovornim ukoliko protok bude niži od naznačenog u bilo kom trenutku. SOFTNET će se truditi da KORISNIK-u obezbedi što kvalitetniji protok, ali neće i ne može preuzeti odgovornost ukoliko, usled objektivnih okolnosti, ne bude tako. Ukoliko korisnik želi da ima garantovane brzine i protoke, onda je to predmet posebnog SLA (Service Level Agreement) ugovora i posebnih usluga čija se cena određuje na osnovu zahteva korisnika, a ne po standardnom cenovniku.

Garancija …

Garancija na opremu koju korisnik kupi je 24 (dvadesetčetiri) meseca osim ukoliko nije drugačije naznačeno o čemu će tehničko osoblje SOFTNET obavestiti KORISNIK-a. Garancija važi samo ukoliko je opremu montiralo ovlašćeno lice SOFTNET. Garancija na ispravljače i ostalu potrošnu robu je 7 dana. Svaki neovlašćeni kontakt sa opremom znači automatski prekid garantnog perioda i SOFTNET neće prihvatiti naknadne žalbe KORISNIKA.

 Postupanje u slučaju krađe opreme …

U slučaju krađe opreme koja je u vlasništvu SOFTNET, a koja je KORISNIKU ustupljena na korišćenje, KORISNIK se obavezuje da najkasnije u roku od 24 sata od saznanja za događaj, o tome obavesti SOFTNET. U slučaju krađe opreme o kojoj je KORISNIK obavestio nadležne izvršne organe, te je o tome predočio SOFTNETU zapisnik, KORISNIKU će biti omogućeno dobijanje nove opreme na korišćenje uz revers. Ukoliko KORISNIK ne dostavi zapisnik o krađi, obavezan je da isplati SOFTNET ugovornu kaznu za nevraćenu opremu u zavisnosti od vrste opreme, a u iznosima koji su određeni ovim Opštim uslovima odnosno u Ugovoru.

 Postupak u slučaju preseljenja …

Preseljenje opreme SOFTNET koja je KORISNIKU ustupljena na korišćenje, može se izvršiti samo uz saglasnost i asistenciju SOFTNET. Zahtev za preseljenje opreme podnosi se ovlašćenom zastupniku SOFTNET. Zahtev se odobrava ukoliko ima tehničkih mogućnosti na novoj lokaciji, ukoliko je podnosilac zahteva izmirio sve svoje obaveze prema SOFTNET-u i po uplati naknade za preseljenje opreme u skladu sa cenovnikom.

Zabranjeno je preseljenje SOFTNET – ove opreme samovlasno i samostalno bez tehničke službe SOFTNET. Ukoliko KORISNIK postupi suprotno ovom određenju, SOFTNET ima pravo da takvom KORISNIKU ukine uslugu i zahteva povraćaj opreme u ispravnom stanju, ili ukoliko to nije moguće, naplati KORISNIKU ugovornu kaznu za nevraćenu opremu u zavisnosti od vrste opreme, kao i za prekid ugovora pre isteka minimalno ugovorene obaveze a u iznosima koji su određeni ovim Opštim uslovima i Ugovorom.

 Reklamacije, pravno na prigovor i rešavanje nesaobraznosti usluga …

SOFTNET je obavezan da Korisniku pruži Uslugu definisanu Pristupnicom a u skladu sa odredbama Ugovora i Opštih uslova. Ukoliko nastupi nesaobraznost pružene Usluge Ugovoru, Pristupnici i Opštim uslovima, SOFTNET snosi zakonsku odgovornost za navedeno. U tom smislu, Korisnik ima pravo na izjavljivanje Prigovora u roku od 7 dana od dana prijema računa, pismenim putem na poštansku adresu SOFTNET Sistem DOO. Bela Crkva, ul. Karadjordjeva 3, 26340 Bela Crkva, putem email poruke na elektronsku adresu office@softnetsistem.com. ili telefonom na broj 013 852-830. SOFTNET je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, odgovori Korisniku i u zavisnosti od postojanja Komisijski konstatovane osnovanosti podnete reklamacije, umanji račun na koji se odnosi reklamacija ili izvrši povraćaj uplaćenog iznosa ukoliko pružena usluga ne odgovara ugovorenom kvalitetu.

 Suspenzija naloga …

Na pismeni zahtev KORISNIKA, SOFTNET može privremeno suspendovati pružanje usluga KORISNIKU bez raskida ugovora, na period ne kraći od mesec dana.

KORISNIK je obavezan da podnese pismeni zahtev o suspenziji naloga pre isteka tekućeg meseca, a najranije za sledeći mesec. SOFTNET preuzima obavezu da odluči po zahtevu KORISNIKA i o odluci ga obavesti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahteva za suspenziju.

Ukoliko je datum početka suspenzije nakon 1. u mesecu, KORISNIK je dužan da SOFTNET-u izmiri dugovanja za taj mesec proporcijalno u skladu danima kada je usluga omogućena u tom mesecu.

Na ponovni pismeni zahtev KORISNIKA, SOFTNET će nastaviti pružanje usluga, a za period dok je nalog KORISNIKA bio suspendovan neće naplatiti svoje usluge.

Za vreme minimalnog trajanja ugovorne obaveze korisnik ima pravo na suspenziju naloga u trajanju od 30 dana za ceo ugovorni period. U slučaju suspenzije naloga, minimalna ugovorna obaveza se produžava za period trajanja suspenzije.

 Pravo na odustanak od ugovora za ugovore sklopljene van poslovnih prostorija …

Korisnici sa kojima je SOFTNET sklopio ugovor van poslovnih prostorija imaju pravo da odustanu od Ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Period odustanka ističe nakon 14 dana od datuma zaključenja Ugovora. U cilju ostvarivanja prava na odustanak, Korisnik mora SOFTNET obavestiti o svojoj odluci da odustane od Ugovora nedvosmislenom izjavom. U tu svrhu Korisnik može upotrebiti i uz Ugovor priloženi obrazac za odustanak, ali to nije obavezno. U cilju ispunjavanja roka za odustanak, dovoljno je da Korisnik pošalje obaveštenje o ostvarivanju prava na odustanak pre isteka roka za odustanak.

Ukoliko Korisnik započne sa korišćenjem usluge u toku roka za odustanak, platiće iznos koji je srazmeran usluzi koja je bila pružena dok nam pre slanja obaveštenja o odustanku od Ugovora, u poređenju sa potpunim pokrivanjem iznosa iz ugovora. Troškovi vraćanje robe odnosno opreme izdate na revers padaju na teret Korisnika.

Raskid ugovora …

KORISNIK ima mogućnost da, na način predviđen Ugovorom, raskine Ugovor nakon isteka minimalnog trajanja ugovorne obaveze uz izmirenje svih dospelih obaveza prema SOFTNET.

Ukoliko korisnik želi da raskine ugovor sa SOFTNET pre isteka minimalnog trajanja ugovorne obaveze, dužan je SOFTNET-u isplatiti jednokratnu  naknadu u visini iznosa svih pretplata za ugovorene usluge po ceni na dan raskida pomnožen sa brojem meseci preostalih do isteka minimalnog trajanja ugovorne obaveze

Demontaža i vraćanje opreme ustupljene na korišćenje KORISNIKU …

KORISNIK je dužan da u roku od najviše 15 dana od dana prestanka važenja Ugovora, o svom trošku, vrati SoftNet -u u ispravnom stanju svu opremu koju je dobio na korišćenje uz revers.

SOFTNET zadržava pravo da KORISNIKU naplati sve troškove demontiranja opreme ustupljene na korišćenje u skladu sa cenovnikom, bez obzira na razlog i vreme raskida Ugovora i KORISNIK je upoznat i saglasan sa tim.

KORISNIK može opremu ustupljenu na korišćenje i sam demontirati i doneti u prostorije SOFTNET u kom slučaju ne mora da plaća nikakve dodatne troškove demontiranja opreme. Pri vraćanju opreme od strane KORISNIKA, stručna lica u SOFTNET-u će izvršiti proveru iste i ukoliko ustanove da je oprema delimično ili u celosti neispravna, KORISNIK je dužan nadoknaditi SOFTNET-u iznos nove opreme odnosno delova ekvivalentnih onim koje je SOFTNET dao korisniku na korišćenje, a za koje je utvrđena neispravnost. KORISNIK je dužan da sačeka u prostorijama SOFTNET dok se ne ustanovi ispravnost donete opreme nakon čega će mu biti izdata potvrda i/ili poništen revers u skladu sa utvrđenim stanjem opreme.

 Promena ugovorene Usluge …

KORISNIK može u toku trajanja zaključenog Ugovora da izvrši promenu prvobitno izabranih Usluga, ukoliko to nije u suprotnosti sa Opštim uslovima i Ugovorom.

Za vreme trajanja minimalnog trajanja ugovorne obaveze KORISNIK ima pravo da uz pismeni zahtev promeni odabranu Uslugu ili paket Usluga ukoliko izmena Usluge podrazumeva Uslugu sa većom cenom, pri čemu se i cena usluge povećava u skladu sa zvaničnim cenovnikom na dan promene. Ukoliko je promena zahtevana u toku meseca za tekući mesec, KORISNIK je u obavezi da za tekući mesec doplati odgovarajuću razliku. SOFTNET preuzima obavezu da odluči po zahtevu KORISNIKA i o odluci ga obavesti najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema zahteva za promenu Usluge. Nakon isteka minimalnog trajanja ugovorne obaveze korisnik može da izvrši promenu usluge bez ograničenja ali ne više od jedan put u roku od 30 dana.

Potpisivanjem nove Pristupnice, smatraće se da prestaju da važe sve ranije potpisane Pristupnice za isti tip usluge na istoj adresi isporuke, te će se odredbe Ugovora i Opštih uslova primenjivati shodno podacima iz nove Pristupnice, dok će ostale odredbe Ugovora ostati nepromenjene. U slučaju da korisnik koristi usluge na više adresa ili koristi više usluga, pismenim zahtevom može otkazati i samo pojedinačnu uslugu uz zadržavanje ostalih usluga za koje je takođe potpisao pristupnicu. Ukoliko korisnik želi da otkaže jednu uslugu koja je na istoj pristupnici sa drugim ugovorenim uslugama, popuniće i potpisati novu pristupnicu sa uslugama koje na dalje želi da koristi. KORISNIK potvrđuje je svestan da je usluga pristupa interneta osnovna Usluga neophodna za funkcionisanje ostalih Usluga u ponudi te otkazom ove usluge gubi mogućnost za korišćenje ostalih usluga.

KORISNIK ima pravo da promeni pružaoca Usluge a mogućnost za ostvarenje ovog prava nastupa nakon isteka perioda na koji je ugovoreno minimalno trajanje ugovorne obaveze

 Prekid signala …

SOFTNET može prekinuti distribuciju signala kako bi obavio nužne radove, popravke, održavanja, proširenja ili poboljšanja svih usluga, o čemu će blagovremeno obavestiti KORISNIKE.

U slučaju prekida distribucije signala navedenog u prethodnom stavu ovog člana, kada prekid traje duže od 48 sati, KORISNIK ima pravo na srazmerno umanjenje mesečne naknade.

 Ograničenje od odgovornosti …

SOFTNET se neće smatrati odgovornim za: izmene, poremećaje, definitivne ili privremene prekide ili bilo kakvo zakašnjenje u distribuciji signala, iz bilo kog razloga; bilo kakvu poteškoću u pogledu prijema signala vezanu za mesto i uslove prijema ili usled neadekvatne opreme kod KORISNIKA; svaku promenu ili prekid signala koji nastane povodom administrativne, sudske ili zakonske odluke koja se odnosi na SOFTNET, svaku lošu instalaciju, loše funkcionisanje, neovlašteni servis opreme ili neadekvatnu upotrebu iste od strane KORISNIKA, a suprotno odredbama ovih Opštih uslova i Ugovora.

Takođe, SOFTNET se ne smatra odgovornim za zakašnjenje u ispunjenju ili neizvršenje svojih ugovornih i obaveza predviđenih Opštim uslovima, a koje proizilaze iz slučajeva više sile, kao i događaja propuštanja ili nesreća koji su van razumne kontrole, uključujući ali ne ograničavajući se na požar, zemljotres, poplavu, oluju, uništenje dobara koje SOFTNET nije mogao sprečiti, rat (bilo objavljeni ili neobjavljeni), vanredno stanje, oružani sukob, terorizam, pobunu, građanske nemire, blokadu, embargo, akte državnih organa, sabotažu, štrajk, prirodne katastrofe, obustave rada, opšte opasnosti, nestanak struje, karantin, zagađenje, spoljne transmisione uticaje i slično.

Opisano nedozvoljeno ponašanje KORISNIKA je osnov za jednostrani raskid Ugovora od strane SOFTNET, pri čemu će od KORISNIKA biti zahtevana nadoknada svake štete koja iz opisane zloupotrebe proizađe, bilo da je šteta direktna ili indirektna.

Plaćanje ugovorne kazne i naknade štete SOFTNETU, ne oslobađa KORISNIKA odgovornosti prema vlasniku programa te imaocima intelektualnog vlasništva, autorskih i drugih srodnih prava u slučaju javnog prikazivanja, snimanja ili sličnog nezakonitog korišćenja prijemnika.

KORISNIK je dužan da koristi uslugu na zakonit način i uz poštovanje intelektualnih i drugih srodnih prava SOFTNET, vlasnika programa ili trećih lica. Zabranjena je svaka neovlašćena upotreba, bilo kakvog teksta, slike, zvuka, video zapisa ili informacija koje su stavljene na raspolaganje KORISNIKU.

KORISNIK će odgovarati za svako kršenje prava na industrijsko ili intelektualno vlasništvo SOFTNET, ili trećih lica, kao i za svako drugo nedozvoljeno ponašanje, te se KORISNIK obavezuje da će osloboditi i zaštititi SOFTNET od bilo kakvih štetnih posledica koje mogu nastati kršenjem navedenih prava i nedozvoljenim ponašanjem KORISNIKA.

KORISNIK se posebno obavezuje da onemogući deci i omladini, pre svega članovima svoje porodice, pristup programskim sadržajima koji mogu štetiti moralu, fizičkom ili psihičkom razvoju dece i omladine.

Postupanje sa podacima o Ličnosti …

KORISNIK je obavezan da dostavi SOFTNETU tačne i potpune podatke, a naročito ime i prezime, adresu stanovanja/adresu za prijem pošte, važeću elektronsku adresu, matični broj, odnosno naziv, sedište, PIB, podatke o licu ovlašćenom za zastupanje, ime kontakt osobe, broj telefona i da u slučaju promene ovih podataka neodložno obavesti nadležnu službu SOFTNET o tome.

SOFTNET će prikupiti, koristiti i čuvati, odnosno na drugi način obraditi sve podatke o KORISNIKU, navedene odnosno sadržane u Ugovoru, kao i ostalim obrascima koji čine prilog/sastavni deo ugovora, u meri u kojoj je to potrebno za realizaciju Ugovora.

Potpisivanjem Ugovora, KORISNIK potvrđuje da je upoznat sa svrhom obrade podataka te da je dao saglasnost i prihvatio da SOFTNET podatke o KORISNIKU može:

 1. učiniti dostupnim vlasniku programa u cilju vođenja evidencija vezanih za izvršenje ugovora i za potrebe istraživanja tržišta, u meri potrebnoj da se ova svrha ostvari, nezavisno od načina prijema programa;
 2. prikupljene i/ili obrađene podatke koristiti radi sprovođenja anketa o ponudi i kvalitetu usluga kod svojih KORISNIKA;
 3. prikupljene i obrađene podatke učiniti dostupnim krajnjim nosiocima prava, bez prenosa podataka krajnjim nosiocima prava i u slučaju da program prima putem Interneta, u meri u kojoj je to potrebno radi vođenja evidencija u cilju izvršenja ugovornih obaveza;
 4. u slučaju neizvršenja obaveza po ovom Ugovoru u celosti i kako glase, SOFTNET može podatke o KORISNIKU ustupiti trećem licu radi naplate potraživanja, odnosno radi izvršenja drugih preuzetih obaveza KORISNIKA po ovom Ugovoru;
 5. vršiti na osnovu podataka o KORISNIKU proveru kreditne sposobnosti KORISNIKA.

 Prenos prava i obaveza …

SOFTNET može preneti prava i obaveze iz korisničkog ugovora na treće lice, o čemu blagovremeno i na pogodan način obaveštava KORISNIKA. KORISNIK može, uz odobrenje SOFTNET, preneti svoja prava i obaveze iz korisničkog ugovora na treće lice. KORISNIK ne može preprodati ili dati na dalje korišćenje usluge SOFTNET trećim licima.

Završne odredbe …

Ukoliko bilo koja od odredbi ovih Opštih uslova postane protivna zakonu, nevažeća ili neizvršiva u skladu sa zakonom, to neće uticati na zakonitost, punovažnost i izvršivost ostalih odredbi i uslova Ugovora i ovih Opštih uslova.

U slučaju isteka ugovornog roka, a kada Korisnik nije obavestio provajdera pismenim putem da ne želi produženje istog, smatra se da se važnost ugovora produžuje za isti vremenski rok na koji je prethodno potpisan.

 Stupanje na snagu …

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu 01.01.2012. godine.